Telefoonnummers

Cliëntenraad

Wat is de Cliëntenraad?

De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd aan gelieerde zorgverleners van de Stichting Wijkgezondheidscentrum Heikant (SWGH) over het beleid en eventuele andere onderwerpen. Dit doet de cliëntenraad altijd vanuit het oogpunt van de cliënten. Ook het signaleren van knelpunten en kansen die te maken hebben met het gemeenschappelijk cliëntenbelang, behoort tot de taken van de cliëntenraad.

Door het bespreekbaar maken van de knelpunten en door gebruik te maken van de adviesmogelijkheden wil de cliëntenraad bijdragen aan een kwalitatief goede, snelle en efficiënte zorg die is afgestemd op de behoeften en wensen van de cliënten.

De cliëntenraad komt op voor de collectieve belangen van de cliënten en wil de medezeggenschap van cliënten bevorderen. Het doel van de cliëntenraad is de cliënt van de SWGH en de aan haar gelieerde zorgverleners inspraak te geven.  De cliënt moet als het ware kunnen meepraten over het beleid van de SWGH om zijn positie binnen de zorg veilig te stellen en waar mogelijk te blijven verbeteren.

Visie

Het is de visie van de cliëntenraad van de SWGH en de aan haar gelieerde zorgverleners, dat de cliënten en zorgverleners ervaren, dat binnen de context van het medezeggenschap, hun collectieve belangen adequaat worden behartigd. Deze collectieve belangen betreffen een kwalitatief goede, snelle en effectieve zorg, afgestemd op de behoeften en wensen van de cliënten. Deze collectieve belangen kunnen eveneens de eventuele voor- en nazorg omvatten.

Missie

De cliëntenraad wil de collectieve belangen van de cliënten van de SWGH en de aan haar gelieerde zorgverleners behartigen en waarborgen op de volgende wijze:

Zij vormt zich een beeld van de behoefte van de achterban met alle mogelijke tot haar ter beschikking staande middelen;

Zij informeert zich omtrent relevante regionale en landelijke ontwikkelingen in de zorg;

Zij informeert cliënten op zodanige wijze dat de cliënten op de hoogte zijn van de werkzaamheden van de cliëntenraad en de mogelijkheden die de cliëntenraad kan bieden om een bijdrage te leveren aan het collectieve belang.

 Daarnaast draagt de cliëntenraad er als toegankelijk, laagdrempelig en betrokken adviesorgaan mede zorg voor dat het management en de aan de SWGH gelieerde zorgverleners de belangen van de cliënten in het oog houden binnen het kader van de doelstellingen van de SWGH. Dit doet de cliëntenraad, in alle gevallen vanuit cliëntenperspectief, op de volgende wijze:

  • Zij vertaalt de signalen die zij uit haar achterban verkrijgt richting de organisatie;
  • Zij toetst beleid, procedures en aan haar verstrekte informatie;
  • Zij adviseert (gevraagd & ongevraagd), anticipeert op ontwikkelingen, initieert, kijkt met een kritische blik en denkt in een vroeg stadium mee met relevante ontwikkelingen binnen de organisatie.

Cliëntenraad volgt Landelijke ontwikkelingen

Steeds meer zien we dat uit Den Haag organisaties gedwongen worden om samen te werken. Dit zijn geen incidenten, maar er zijn structurele veranderingen gaande. Omdat iedereen  betrokken is in deze keten van samenwerking, wordt het steeds moeilijker om zaken te organiseren en vooral te faciliteren. De cliëntenraad wenst deel uit te maken van deze samenwerkingsketen om verantwoord advies te kunnen geven aan de SWGH en de aan haar gelieerde zorgverleners. Dat de cliëntenraad dit niet kan zonder input van haar cliënten mag duidelijk zijn. Daarom zijn wij ook op zoek naar input om ons werk voor de SWGH, de zorgverleners en u zo goed als mogelijk uit te voeren. Daarom vragen wij u dan ook om actief met uw reacties te komen.

Wij vinden het belangrijk dat onze informatie duidelijk voor u is en uitnodigend om te lezen. Daarom zijn wij benieuwd naar uw reactie. U kunt uw reactie sturen naar: clientenraadheikant@gmail.com