Cliëntenraad

Wat is de Cliëntenraad?

De cliëntenraad adviseert gevraagd en heeft signaalfunctie aan gelieerde zorgverleners van de Stichting Gezondheidscentrum Heikant (SGH) over het beleid en eventuele andere onderwerpen. Dit doet de cliëntenraad altijd vanuit het oogpunt van de cliënten. Het signaleren van knelpunten en kansen die te maken hebben met het gemeenschappelijk cliëntenbelang, behoort tot de kerntaak van de cliëntenraad.

Door het bespreekbaar maken van de aangereikte zal de cliëntenraad bijdragen aan een kwalitatief goede, snelle en efficiënte zorg die is afgestemd op de behoeften en wensen van de cliënten.

De cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënten en zal deze belangen ook kenbaar maken waar nodig. Meepraten over het beleid van de SGH is alleen van toepassing als de cliëntenraad om hun mening wordt gevraagd.

Visie

Het is de visie van de cliëntenraad van de SGH en de aan haar gelieerde zorgverleners, dat de cliënten en zorgverleners ervaren, dat binnen de context van het medezeggenschap, hun collectieve belangen adequaat worden behartigd. Deze collectieve belangen betreffen een kwalitatief goede, snelle en effectieve zorg, afgestemd op de behoeften en wensen van de cliënten. Deze collectieve belangen kunnen eveneens de eventuele voor- en nazorg omvatten. Brede kijk op leefstijl, gezondheid wijk en zorg beter verdelen. 

Missie

De cliëntenraad wil de collectieve belangen van cliënten van de SGH en de aan haar gelieerde zorgverleners behartigen op de volgende wijze:

  • Zij probeert zich een beeld van de behoefte van de achterban te vormen met alle tot haar ter beschikking staande middelen; (mogelijk om via bijvoorbeeld een enquête, vragenlijstje of de website te weten komen waar behoefte aan is. Website voorkeur op dit moment)
  • Zij informeert zich omtrent relevante regionale en landelijke ontwikkelingen in de zorg; (contact met andere cliëntenraden, manager Gezondheidscentrum Heikant, belangenorganisaties, gemeente, www.hetlsr.nl, etc.)
  • Zij informeert cliënten (via de website van het gezondheidscentrum) op zodanige wijze dat de cliënten op de hoogte zijn van de activiteiten en mogelijkheden welke een bijdrage leveren aan het collectieve belang.
  • Daarnaast draagt de cliëntenraad er mede zorg voor dat het management en de aan de SGH gelieerde zorgverleners de belangen van de cliënten in het oog houden binnen het kader van de doelstellingen van de SGH. 

Dit doet de cliëntenraad in alle gevallen vanuit cliëntenperspectief, op de volgende wijze:

  • Zij vertaalt de signalen die zij uit haar achterban verkrijgt richting de organisatie SGH;
  • Zij toetst de aan haar verstrekte informatie; (beleid en procedures vallen niet binnen ons kader)
  • Zij adviseert gevraagd  bij ontwikkelingen, kijkt met een kritische blik en denkt op verzoek in een vroeg stadium mee met relevante ontwikkelingen binnen de organisatie.

Dat de cliëntenraad niet zonder input van haar cliënten kan mag duidelijk zijn. Het gaat dan om het algemeen belang van de cliënten. Wij zien uw opmerkingen daarom graag tegemoet. U kunt uw reactie sturen naar: clientenraad@heikant.nl

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.